Visiem fakultātes 1.kursa studentiem!

 

Svinīga Jaunā mācību gada atklāšana un 1.kursa studentu sanāksme fakultātē (Āzenes 14/24) notiks 31.08.2010. plkst. 14.00.

Studentiem tiks izsniegtas studentu apliecības (ja vien būsiet savlaicīgi Kaļķu ielā 1 nofotografējušies) un RTU plānotājs (mūsu fakultātes pirmkursnieki tos saņem par velti!), notiks studiju līgumu parakstīšana, kā arī tiks apspriesti dažādi organizatoriskie jautājumi (nodarbību saraksts, dalījums grupās, pieteikšanās stipendijām).

Pēc tikšanās ar RTU vadību (kura notiek plkst. 12.00) varat pagūt ieturēt pusdienas mūsu fakultātes bufetē.

 

 

Grāmatu saraksts:

I semestris:

 

v     Matemātika

Ø      E. Kronbergs, Bože, Rivža „Augstākā matemātika” (I;II daļa)

Ø      Šteinerts „Augstākā matemātika” (vairākas daļas)

Ø      Uzdevumu Krājums Augstākajā Matemātikā 

Ø      Nelielas brošūras kā palīgmateriāli par konkrētu tēmu, ziņo pasniedzēja nodarbībās

v     Ķīmija

Ø      V. Kokars „Vispārīgā ķīmija” (konspekts pieejams lasītavā)

v     Fizika

Ø      I. Klemenoks, M. Jansone, I. Klincāre, J.Blūms, A. Blūma, M. Knite  „Mehānikas fizikālie pamati. Molekulārfizikas un termodinamikas pamati.” Fizikas lekciju konspekts I, RTU 2006.gads

Ø      RTU, TFI „Fizikas praktikums, tehniskās universitātes studentiem” RTU 2001. gads

Ø      „Uzdevumu krājums fizikā” RTU

Ø      Trafimova „Fizika” (grāmata krievu valodā)

Ø      www.vu.lv

§         Lekciju konspekts

§         Video lekcijas

§         Materiāli laboratorijas darbiem

§         Mācību filmas

§         Uzdevumu risināšanas piemēri

Ø       www.mlkf.rtu.lv/TFI/index.htm

§         Lekciju konspekts

§         Praktikums

§         Uzdevumu krājums

v     Datori:

Ø      ---?

v     Latviešu valoda

 

 

 

Grāmatu saraksts:

II semestris:

 

v     Matemātika

Ø      E. Kronbergs, Bože, Rivža „Augstākā matemātika” (I;II daļa)

Ø      Šteinerts „Augstākā matemātika” (vairākas daļas)

Ø      Uzdevumu Krājums Augstākajā Matemātikā 

Ø      Nelielas brošūras kā palīgmateriāli par konkrētu tēmu, ziņo pasniedzēja nodarbībās

v     Ķīmija

Ø      O. Neilands „Organiskā ķīmija”

Ø      Meirovics „Organiskās ķīmijas pamati”

v     Fizika

Ø      RTU, TFI „Fizikas praktikums, tehniskās universitātes studentiem” RTU 2001. gads

Ø      „Uzdevumu krājums fizikā” RTU

Ø      Trafimova „Fizika” (grāmata krievu valodā)

Ø      www.vu.lv

§         Lekciju konspekts

§         Video lekcijas

§         Materiāli laboratorijas darbiem

§         Mācību filmas

§         Uzdevumu risināšanas piemēri

Ø       www.mlkf.rtu.lv/TFI/index.htm

§         Uzdevumu krājums : elektromagnētisms, optika, kodolfizika

v     Rasēšana (ķīmijas tehnologi):

Ø      Posvjanskis „Tēlotājģeometrija” 1972

Ø      Auzukalns, Dobelis, Sloka „Tehniskā grafika „ 1994

Ø      Auzukalns, Dobelis, Fjodorova, Jurāne, Leja, Stroževa, Veide „Būvgrafika”2007

v     Ekonomika

Ø      V. Nešpors „Ievads ekonomika”

v     Ievads ķīmijas tehnoloģija

F.Ošis, P.Vītols. Ķīmijas tehnoloģija, Rīga “Zvaigzne”, 1980.

Основы химической технологии, под. ред. И. П. Мухленова, Москва “Высшая школа ”, 1991.

А.М.Кутепов, Т.И.Бондарaв, М.Г.Беренгартен. Общаяая химическaя технология,   “Высшая школа ”, 1990.

R. G. Griskey. Chemical Engineering for Chemists, ACS Professional Reference book, American Chemical Society, Washington, DC

K.Krug, H.Rainer, H.Hoffmann. Chemische Technologie für Chemieberufe, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig.

R.H.Perry, D.W. Green. Perry’s Chemical Engineers Handbook, 7th edition, 1997

v     Tiesību pamati

Latvijas Republikas civillikums (dažādas izdevniecības), arī www.likumi.lv; Civillikuma komentāri; Civilprocesa likums; Civilprocesa likuma komentāri; Krimināllikums; Kriminālprocesa likums; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss; Komerclikums; Jānis Načisčionis "Administratīvās tiesības", 2003; Erlens Kalniņš "Privāttiesību teorija un prakse", 2005; Zigmants Gencs "Mantošana" (zinātniski praktisks komentārs); Dažādas juridisko terminu vārdnīcas; Daina Ose "Darba tiesību pamati", RTU izdevniecība, 2006.g.

Sākumlapa