RTU zinātniskie raksti

Materiālzinātne un lietišķā ķīmija 16. sējums 2008.g.

SATURS

 

J. Ločs, L. Bērziņa-Cimdiņa, A. Žūriņš, K. Morozova

SiO2 ievadīšana un lokalizācija koksnē, izmantojot sola-gēla metodi

Darbā veikta dabisko prekursoru - koksnes paraugu sagatavošana un piesūcināšana ar silīciju saturošu sola-gēla šķīdumu. Eksperimentāli pārbaudītas vairākas tehnoloģijas parauga piesūcināšanas efektivitātes paaugstināšanai, tāpat arī ir novērtēta gēla lokalizācija paraugā. Paraugu piesūcināšanai izmantojot tikai vakuumu iespējams aizpildīt aptuveni 53 - 65% no kopējā teorētiskā poru tilpuma. Papildus izmantojot spiedienu rezultāti ir ievērojami lielāki un piesūcinot izdodas aizpildīt gandrīz visu iespējamo poru tilpumu. Gēla lokalizācijas novērtēšanai paraugos tika izmantota paraugu pirolizēšana un elektronu mikroskopija. Elektronu mikrofotogrāfijā ir atšķirami visu trīs piesūcināšanas ciklu gēla slāņi. Tāpat ir redzams, ka agrīnajā koksnē ievadītā gēla daudzums ir lielāks, nekā vēlīnajā koksnē. Ir aprēķināts, ka pēc trīs piesūcināšanas reizēm gēls aizņem 25% no teorētiskā poru tilpuma.

 

J. Tīliks, V. Tīlika, G. Ķizāne, A. Vītiņš, A. Supe, A. Actiņš

Litija ortosilikāta nanostukturētu keramisko lodīšu iegūšanā tritija atražošanai kodolsintēzes reaktoros

Litiju saturoši savienojumi ir perspektīvi materiāli tritija atražošanai un pārnesei kodolsintēzes reaktoros. Darbā piedāvāta „mitrā” metode litija ortosilikāta un litija metatitanāta keramisko lodīšu iegūšanai. Izmantojot sistēmu polivinilspirts-ūdens- litija silikāta (litija titanāta) nanopulveris iegūtas keramiskās lodītes ar diametru 1,5- 2,0 mm (Li4SiO4) 1.0 – 1.5 mm (Li2TiO3). Noteikti fizikāli-ķīmiskie parametri keramikai: blīvums (70-75 % TD - Li4SiO4), (78-80 % TD - Li2TiO3), īpatnējā virsma – 6,6 m2·g-1(Li4SiO4, Li2TiO3) un mehāniskā izturība (4 N Li4SiO4, 7 N - Li2TiO3). Radiācijas stabilitātes raksturošanai paraugi apstaroti paātrinātos elektronos (5 MeV) līdz 100 MGy, analizēti radiācijas defekti, noteikts radiācijas ķīmiskais iznākums un sadalīšanās pakāpe. Radiācijas stabilitāte litija silikāta keramiskajām lodītēm iegūtām no nanopulveriem ar „mitro” metodi ir augstāka salīdzinājumā ar litija silikāta keramikas tabletēm, izmantojot cietfāzu sintēzi.

 

S. Reihmane, I. Baltiņa

Hidrofobizējošas apretes celulozes šķiedrmateriāliem

Speciāla pielietojuma tekstilmateriāliem bieži nepieciešama ūdeni atgrūdoša nobeiguma apdare – hidrofobizācija. Hidrofobitātes iegūšanai pašlaik populārākie ir fluoru saturoši savienojumi, ko piedāvā   dažādu valstu firmas, neatklājot to ķīmisko sastāvu. Nepilnīgā informācija neļauj spriest par preparātu efektivitāti salīdzinājumā vienam ar otru. Darbā izmantoti trīs fluorsaturoši hidrofobizatori, noskaidrots apretes optimālais sastāvs un uznešanas tehnoloģija kokvilnas audumam. Apretes efektivitātes novērtēšanai izmantotas slapēšanas lenķa, ūdens necaurlaidības ar penetrometru un gaisa caurlaidības noteikšanas metodes. Pētījumi liecina, ka visi izmantotie preparāti (Aquastop FCN, Hydrophobol XAN, Oleophobol CO) nodrošina auduma hidrofobitāti. Optimālā pētīto hidrofobizatoru koncentrācija ir 20 ml/l. Efektīvākais ir preparāts  Oleophobol CO. Apretes sastāvs un uznešanas paņēmiens praktiski neietekmē tekstilmateriāla gaisa caurlaidību. Auduma izturēšana apretes šķīdumā nav nepieciešama.

 

M. Plotniece, J. Gulbis, V. Kampars

Fullerēna C60 ciklopropāndikarbonskābes bistrietilamonija sāls sin­tē­ze

Meklējot jaunus risinājumus fullerēna C60 atvasinājumu reaģētspējas un šķīdības (īpaši jau polārajos šķī­di­nā­tā­jos, piemēram, tetrahidrofurānā, acetonitrilā, metanolā un ūdenī) palielināšanai, sekmīgi realizēta fullerēna C60 ciklopropāndikarbonskābes bistrietilamonija sāls sintēze. Savienojums iegūts veicot fullerēna C60 cik­lo­pro­pa­nē­ša­nas reakciju ar malonskābes dietilesteri joda un 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undecēna-7 klātbūtnē. Reakcija norit ā­tri un ļoti selektīvi, jo tajā piedalās tikai ogleklis-ogleklis saites starp diviem blakusesošajiem sešlocekļu cik­liem. Ir zināms, ka fullerēna ciklopropānatvasinājumi ir stabili; tādējādi var realizēt tālākas reakcijas sānu ķē­dē. Iegūtais fullerēnciklopropāndikarbonskābes dietilesteris tiek hidrolizēts un veidojās attiecīgā fu­l­le­rēn­cik­lo­pro­pān­dikarbonskābe, ko, apstrādājot ar trietilamīnu, iegūst fullerēnciklopropāndikarbonskābes bis­tri­etil­amonija sāli.

 

N.Jeļinska, V.Tupureina, A.Dzene, M.Laka

PVS maisījumi ar dabīgām pildvielām

Pētīti polivinilspirta maisījumi ar dabīgām pildvielām. Kartupeļu cieti un mikrokristalisko celulozi (termocelu un termocela gelu) izmanto ar glicerīnu plastificēta polivinilspirta pildīšanai. Novērtētas pildītu, neapstarotu un ar gamma starojumu apstarotu PVS biokompozīciju deformatīvās un termiskās īpašības, kā arī spēja sadalīties augsnē. Konstatēts, ka pēc apstarošanas modificētām PVS plēvēm stiepes robežstiprība un elastība samazinās, taču tīram PVS stiepes robežstiprība pieaug ~2.5 reizes. Ievadītās pildvielas paātrina PVS kompozītmateriālu sadalīšanos augsnē.

 

I. Zālīte, J. Krastiņš 

Problēmas alumīnija oksīda nanopulveru kompaktēšanā

Agrākie Al2O3 nanopulveru saķepināšanas pētījumi rādīja, ka blīvu materiālu ieguvei ir nepieciešamas augstas saķepināšanas temperatūras (līdz pat 1800°C). Materiāla mikrostruktūras pētījumi, saķepinot dažādās temperatūrās, norādīja uz nanopulveru tieksmi aglomerēties kā vienu no sliktās saķepšanas iemesliem. Darba mērķis bija mēģināt samazināt agregātu veidošanos „zaļā ķermeņa” ieguves procesā un noskaidrot paraugu saķepināšanas vides lomu materiāla kompaktēšanā.

Al2O3 nanodaļiņu homogenizēšana, apstrādājot pulverus bumbu dzirnavās kopā ar virsmas aktīvām vielām un ultraskaņas apstrādi, ļauj iegūt viendabīgāku “zaļā ķermeņa” struktūru un pazemināt saķepināšanas temperatūru blīvas keramikas ieguvei līdz 1550-1600 °C. Vienlaikus pastāv iespēja iegūt Al2O3 keramiku ar viendabīgu sīkgraudainu struktūru un regulējamu vaļējo porainību un poru izmēru.

 

N. Zilinska, I. Zālīte, J. Grabis

Uz silīcija nitrīda nanopulveru bāzes ar karsto presēšanu 1850 °c temperatūrā iegūtā keramika

Viens no ceļiem, kā mainīt keramikas materiālu īpašības, ir nanoizmēra izejas pulveru un to kompozīciju pielietošana materiālu ieguvē. Uz silīcija nitrīda bāzes veidotiem materiāliem ir virkne labu īpašību (mehāniskā izturība gan istabas temperatūrā, gan temperatūrās līdz 1400 °C, laba korozijas izturība u.c.), kas nodrošina to praktisku pielietojumu dažādās rūpniecības nozarēs. Pastāv iespēja izmainīt Si3N4 keramikas īpašības ievadot sastāvā otru nanofāzi.

Darba mērķis bija noskaidrot otrās fāzes (SiC, ZrO2, TiN nanopulveri) ietekmi uz nanokompozīcijas Si3N4-6%Y2O3-3%Al2O3 saķepšanu, struktūru un īpašībām, veicot karsto presēšanu 1850 °C temperatūrā.

Pētījumi parādīja, ka vairumā gadījumu otrās fāzes piedeva pārveido keramiskā materiāla mikrostruktūru un īpašības..

 

Zavickis J., Tupureina V., Teteris V., Solovjovs Ā., Knite M.

Vulkanizācijas spiediena un pildvielas koncentrācijas ietekme uz poliizoprēna-nanostrukturēta oglekļa kompozītmateriāla mehano-elektriskajām īpašībām

Industrijā arvien pieaug pieprasījums pēc pilna izmēra jušanas sensoriem, kurus iespējams integrēt novērojamajā materiālā vai struktūrā. Iepriekšējie pētījumi norāda, ka poliizoprēna-nanostrukturēta oglekļa kompozīti (PINOK) varētu būt piemēroti šim mērķim. PINOK iegūst poliizoprēna matricā disperģējot perkolācijas slieksnim tuvu koncentrāciju ar sarežģītas struktūras elektrovadošu oglekli. Šādiem materiāliem novēro atgriezenisku pjezo-rezistīvu efektu. Pētījumos noskaidrots, ka tādi tehnoloģiskie parametri, kā vulkanizācijas spiediens, vulkanizācijas laiks un pildvielas sadalījums atstāj būtisku iespaidu uz PINOK īpašībām. Šajā darbā pētīts, kā pildvielas koncentrācija un vulkanizācijas spiediens ietekmē PINOK mehano-elektriskos parametrus. Ekstra elektrovadošs ogleklis ”Printex XE2”(”Degussa)” tika iejaukts poliizoprēna matricā istabas temperatūrā ar aukstu valču palīdzību. Jēlmateriāls tika vulkanizēts formā, izmantojot atšķirīgus vulkanizācijas spiedienus. Tika noteikta materiāla īpatnējā elektriskā pretestība un pjezo-rezistivitāte atkarībā no pildvielas koncentrācijas un vulkanizācijas spiediena. Tika izdarīti secinājumi par tehnoloģisko parametru ietekmi uz PINOK sensorīpašībām un perkolatīvo struktūru.

 

Z.Tetere, I.Rāviņa, D.Zicāne

Cikloheksēndikarbononskābes monohidrazīdu izmantošana diaizvietotu urīnvielu sintēzei

Cikloheksēndikarbonskābes monohidrazīdu reakcijās ar nātrija nitrītu ledus etiķskābē iegūti 2-(4-R-fenil)-1-karboksi-4-metil-4-cikloheksēnkarbonilazīdi, kas izmantoti par izejvielu literatūrā nezināmu cikloheksēna grupu saturošu diaizvietotu urīnvielu sintēzei to reakcijās ar 2-aminopiridīna atvasinājumiem. 2-(4-R-fenil)-1-karboksi-4-metil-4-cikloheksēnkarbonilazīdu reakcijas ar 2-amino-5-brom-,2-amino-3,5-dibrom- un 2-amino-5-metilpiridīniem veiktas benzolā un toluolā katalītiska piridīna daudzuma klātbūtnē. Pirmajā gadījumā rodas N-[2-(4-R-fenil)-1-karboksi-4-metil-4-cikloheksēn]-N’-(3-R1-5-R2-piridil-2)urīnvielas, bet otrajā – N-[2-(4-R-fenil)-4-metil-4-cikloheksēn]-N’-(3-R1-5-R2-piridil-2)urīnvielas, jo toluola viršanas temperatūrā notiek gan diaizvietotas urīnvielas atvasinājumu veidošanās, gan skābes grupas dekarboksilēšanās.

 

V.Krilova, L.Bērziņa-Cimdiņa, N.Borodajenko

Kviešu kliju šķiedrvielas kā sorbējošs materiāls 

Parādīta lēta dabīga materiāla izmantošanas iespēja šķīdumu attīrīšanai no vara(II) joniem un bāziskas krāsvielas metilviolēto. Sorbcija uz izdalītām no kviešu klijām šķiedrvielām pētīta no mazas koncentrācijas šķīdumiem. Pamatojoties uz FTIS spektriem tika konstatēts, ka sorbējoša materiāla  jonapmaiņas spēju noteic karboksilgrupu esamība šķiedrvielu sastāvā. Demonstrēti dati par neitrālo sāļu koncentrācijas ietekmi uz vara(II) jonu sorbciju statiskajā režīmā. Vara(II) jonu un īpaši bāziskās krāsvielas sorbcija eksperimenta apstākļos  notika samērā ātri. Bāziskās krāsvielas metilviolēto sorbcija izpētīta dinamiskajā režīmā. Kolonas procesa izmantošana  ļāva pilnīgi attīrīt filtrātu no krāsvielas.

 

L. Černova, A. Šmidlers, A. Krauze, G. Duburs

6-Alkilsulfanil-5-ciāno-1,4-dihidropiridīnu oksidēšana

Mūsu pētījumu objekti - 6-alkilsulfanil-5-ciāno-1,4-dihidropiridīni ir uzrādījuši izteiktu kardiovaskulāro, antioksidantu, antiradikālo  un hepatoprotektīvo aktivitāti. Mūsu darba mērķis ir 6-alkilsulfanilpiridīn-5-karbonitrilu iegūšana, kas ir aktīvo savienojumu potenciālie metabolīti. Ir atrasts, ka izmantojot dažādus reaģentus 1,4-dihidropiridīna cikla oksidēšanai iegūti attiecīgie 6-alkilsulfnilpiridīl-5-karbonitrili. Vēlamo produktu iznākums ir 32-61%. Šajā gadījumā rezultāti ir labāki, nekā pirmīt kad 1,4-dihidropiridīna cikla oksidēšanai tika pielietots nātrija nitrīts. Veikti pētījumi arī sēra ātoma oksidēšanā.  Metodes izstrādāšanai kā modeļvielu izvēlējamies 2,4-dimetil-5-ciāno-6-metilsulfanilpiridīnu. Kā oksidētāju izvēlējamies oksonu, kas ir kālija peroksisāļu maisījums. Vēlamā produkta iznākums ir 75%. 

 

A. Medvids, D.Grabovskis, P. Gavars, P. Onufrijevs, E. Daukšta

Radiācijas defektu ģenerācijas un telpiskā sadalījuma mehānisma pētīšana pusvadītājos

Defektu inženierijā tika pierādīts, ka pašdefektiem pusvadītāju ierīcēs ir ne tikai negatīva loma, bet pašdefektus var arī izmantot lietderīgi. Eksperimentāli ir parādīta iespēja veidot p-n pāreju pie i-tipa pusvadītāja virsmas ar lāzera starojumu.

Apkopojot eksperimentālos rezultātus tiek piedāvāts lāzera starojuma un i-tipa vadāmības pusvadītāja mijiedarbības mehānisma modelis. Galvenā loma p-n pārejas veidošanā pusvadītājā ir lielam temperatūras gradientam, kura rezultātā starpmezglu atomi un vakances pārvietojas pretējos virzienos: vakances pusvadītāja tilpumā, bet starpmezglu atomi – uz virsmu. Vakances uzlādētas pozitīvi, un starpmezglu atomi- negatīvi tādejādi veidojas p-n pāreja. Tas tika pieradīts ar Volt-Ampēra raksturlīknēs mērīšanas metodi.

 

Mičko A., Medvis A., Barloti J.  

Gradienta veidošanas pusvadītājā monokristālā lāzera starojuma iedarbībā

Balstoties uz termogradienta efektu (TGE), tika izskatīts aizliegtās zonas gradienta veidošanās mehānisms Cd1-xZnxTe kristālā, iedarbojoties uz to ar YAG:Nd lāzera starojuma otro harmoniku Q-switched režīmā. Saskaņā ar TGE starpmežģu atomi Cd  (Cdi)  Cd1-xZnxTe kristala iekšpusē pārvietojās temperatūras gradienta virzienā, bet vakances Cd  (VCd) atomi pārvietojās pretējā virzienā, pusvadītāja tilpumā, kur temperatūra ir zemāka. Fotoluminiscences spektra pētīšana pie temperatūras 5K parādīja to, ka Zn atomu koncentrācija pusvadītāja tilpumā palielinās lāzera starojuma ietekmē. Tika parādīta aizliegtās zonas gradienta veidošanas iespēja  Cd1-xZnxTe kristālā, apstarojot to ar YAG:Nd  lāzera starojuma otro harmoniku.

 

Māliņš K., Rusakova T., Kampars V., Dreijers I.

Biodīzeļa iegūšanas kinētika no rapšu eļļas izmantojot NaOH katalizētu metanolīzi

Biodīzeļdegviela ir viens no perspektīvākajiem enerģijas avotiem. To iespējams iegūt no biomasas, kas satur augstākās taukskābes, vai to esterus. Rapšu eļļa Latvijā ir populārākā biodīzeļdegvielas izejviela. To ir iecienījuši tādēļ, jo rapšu sēklu audzēšanai Latvijā ir piemēroti klimatiskie apstākļi un iegūtās biodīzeļdegvielas kvalitātes rādītāji ir ļoti tuvi dīzeļdegvielai. Pašreiz biodīzeļdegvielas cena salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu ir samērā augsta un patērētāju interese lietot šo dabai draudzīgo transporta līdzekļu degvielu ir samērā zema. Latvijas tirgū cena 100% biodīzeļdegvielai ir augstāka nekā daudzās ES valstīs. Lai piesaistītu patērētājus lietot biodīzeļdegvielu, 100% biodīzeļa cenai ir jābūt par vismaz 20% zemākai, nekā tīram dīzelim, rēķinot pēc pašreizējās cenas. Šis faktors ir izskaidrojams ar zemāku biodīzeļdegvielas enerģētisko vērtību. Ražošanas izmaksu samazināšanu var panākt optimizējot biodīzeļa sintēzes tehnoloģiju. Lai to realizētu šajā darbā veikta Latvijā iegūtās rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas kinētikas izpēte, izmantojot rūpnieciskajiem procesiem raksturīgus temperatūras režīmus un izejvielu koncentrācijas.

 

Laipniece L., Kreicberga J., Kampars V.

Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze

Poliestera tipa dendrimēri sintezēti līdz trešajai ģenerācijai, par kodola molekulu izmantojot 4-N,N-bis(2-hidroksietil)amino-3-metoksi-4’-nitroazobenzolu un zarojumu veidojot no 3,5-bis(2-(tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)etoksi)benzoskābes. Dendrimēra augšanas solis tika veikts ar dicikloheksilkarbodiimīdu absolūta CH2Cl2 šķīdumā, kā katalizatoru izmantojot 4-N,N-dimetilaminopiridīnu. Aizsarggrupu noņemšana veikta EtOH/CH2Cl2 šķīdumā ar HCl. Abi soļi dod labus iznākumus, kuri samazinās, pieaugot dendrimēra ģenerācijai, jo ir lielāka nepilnīgu reakciju iespējamība, palielinoties reaģētspējīgo grupu skaitam.

 

K. Zinovjevs, K. Jaudzems, E. Liepiņš

DNS heksamēru (ATGCAT, ATCGAT, TAGCTA, TACGTA) 3D struktūras noteikšana, izmantojot 2D kmr spektroskopiju

Noteiktas struktūras izšķīdinātiem paškomplementāriem DNS heksamēriem ar ApT vai TpA bāzes soļiem katrā galā un ar CpG vai GpC soļiem vidū, kuras atgādina bioloģiski svarīgās “E-box” sekvences. Visi četri heksamēri veido labēji virzītu antiparalēlu spirālveida dupleksa otrējo struktūru. 1H-KMR spektru temperatūras pētījumi parādīja, ka izpētītie dupleksi ir stabīli vismaz līdz +25°C. Ārējo bāzu pāru palielinātas mobilitātes dēļ DNS standartparametri aprēķināti un izanalizēti tikai katra dupleksa četriem vidējiem soļiem . Makroskopiskās izliektības analīze uzrādīja secību rindā TACGTA>ATGCAT>ATCGAT>TAGCTA. Secināts, ka palielināta makroskopiska izliektība jau brīvā nesaistītā stāvoklī varētu veicināt vieglāku, enerģētiski izdevīgāku DNS lokālo fragmentu mijiedarbību ar proteīniem vai ārstniecības preparātiem.

 

Vītinš V., Knets I., Krilova V., Bērziņa-Cimdiņa L.

Šķērssaišu saturošs akrila kaulu cements ar biodegradējošām  piedevām

Lai paaugstinātu 3-D polimēra struktūras kaula cementa biosaderību, kaulu cements uz poli(MMA-heksilakrilāts)-etilmetakrilāts-trietilēnglikoldimetakrilāta bāzes tika modificēts ar biodegradējošām piedevām - hitozānu un no garneļu čaumalām izdalītu hitīnu. Parādīts, ka norādīto piedevu ievadīšana cementa cietā fāzē izpētītā daudzumā maz ietekmē cementa sacietēšanas temperatūras profilu, bet izraisa ūdens absorbcijas un cementa virsmas heteroģenitātes palielināšanu. Hitozāna ievadīšana 20% daudzumā cietā fāzē praktiski neietekmē cementa stiprību liecē un aksiālā spiedē, bet hitīna ievadīšana 20% daudzumā izraisa graujošā  sprieguma un moduļu lielumu samazināšanu abos testos.

 

I. Stumpe-Vīksna, V. Bartkevičs, A. Kukāre

Dažādu tehnoloģisko procesu ietekme uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu saturu desās

Veikts pētījums par desu kūpināšanas parametru ietekmi uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) saturu. Iegūtie rezultāti liecina, ka izmantojot kūpināšanas iekārtu ar dūmu ģeneratoru, kur iespējams kontrolēt dažādus tehnoloģiskos parametrus, var iegūt zemākas PAO koncentrācijas kūpinātās desās nekā izmantojot „tradicionālo” kūpināšanas iekārtu ar dūmu veidošanos kūpināšanas kamerā. Kūpināšanas laiku samazinot, pievienojot kūpināšanas šķīdumus, ievērojami samazinās kopējais PAO daudzums. Palielinot vai samazinot desu diametru par 12.5%, PAO saturs būtiski nemainās. Kūpinot desu ar lielāku tauku saturu, iegūtās PAO koncentrācijas ir augstākas.

 

Māliņš K., Rusakova T., Kampars V., Dreijers I.

Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē

Augu eļļu pāresterificēšana mikroviļņu vidē ir viena no jaunākajām un nepietiekami pētītajām biodīzeļdegvielas iegūšanas metodēm. Pēc literatūras datiem mikroviļņu pilietojums samazina pāresterificēšanas reakcijas aktivācijas enerģiju, efektīvi samazinot reakcijas laiku. Veiktie rapšu eļļas metanolīzes reakciju kinētikas pētījumi 50 un 60oC temperatūrā, izmantojot reaģentus 4.0 moli metanola un 0,45 svara % NaOH uz 1 molu eļļas  parādīja, ka reakcijas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, bet nav atkarīgs no tā, vai šo temperatūru uztur konvekcijas vai mikroviļņu sildīšanas rezultātā.

 

VoskieneA., Mickēvičius V.

Aizvietoto halkonu kondensēšana ar malonskābes atvasinājumiem

Kondensējot aizvietotos halkonus ar malonskābes atvasinājumiem – malonam’\idu un malonnitrīlu, sintezēti hidropiridīn-2-onu un piridīna atvasinājumi. Konstatēts, ka molonamīdam reaģējot ar 4-karboksi-1-[4-(4-metoksistirilkarbonil)fenil]-2-pirolidionu, iegūtā 3,4-dihidro-1(H)-piridin-2-onu iznākums ir apmēram 70%. Augstākais 5-cianopiridīnu iznākums sasniegts, kondensējot 1-[4-(4-bromstirilkarbonil)fenil]-b-alanīnu ar malonnitrīlu nātrija metoksīda vai etoksīda klātbūtnē. Tādā veidā iegūti atvasinājumi, kas satur metoksi vai etoksi grupu. Sintizēto savienojumu struktūra noteikta ar IS, 1H, 13C KMR un MS metodēm.

 

S. Čornaja, S.  Žižkuna, V. Kampars, K. Dubencovs, O. Muravjova

Glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēnu katalizatoru klātbūtnē šķidrajā fāzē

Izpētīta glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli dažādu heterogēnu katalizatoru klātbūtnē sārmainos ūdens šķīdumos. Noteikts, ka 3% Pd/Al2O3 ir aktīvs glicerīna oksidēšanas procesa katalizators. Oksidēšanas optimizēšanai veiktas vairākas eksperimentu sērijas, kurās mainīja temperatūru robežās 323-343 K, glicerīna koncentrāciju robežās 0,3-0,5 M; katalizatora koncentrāciju: n(glicerīna)/n(Pd) no 300 līdz 600; nātrija hidroksīda koncentrāciju no 0,7 līdz 1,5 M. Skābekļa parciālais spiediens bija nemainīgs un vienāds ar kopējo spiedienu = Pkop. = 1atm. Tika noteikts, ka temperatūras paaugstināšana, glicerīna un katalizatora koncentrācijas palielināšana paātrina oksidēšanas procesu. Nātrija hidroksīda koncentrācija maz ietekmē oksidēšanas ātrumu, bet ievērojami maina reakcijas mehānismu un selektivitāti. Tika noteikti glicerīnskābes un tartronskābes iegūšanas optimālie parametri.

 

F.Avotiņš, A.Strakovs, Ē.Bizdēna, I.Strakova

Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem

Izatskābes anhidrīda reakcijās ar diamīniem – 1,3-diamino-2-hidroksipropānu, 4,4’-diaminodifenilmetānu, 4,4’-diaminodifeniloksīdu, 4,4’-diaminodifenilsulfīdu, 2,2’-diaminodibenzilu, vārot 3-4 stundas etanolā molu attiecībā 2:1, iegūti atbilstoši bis-antranoilaminoatvasinājumi. To vārīšana trietoksimetānā, izņemot 2,2’-diantranoilaminodibenzilu, dod atbilstošus bis-[4(3H)-hinazolinon-3-il]atvasinājumus. Sintezētie bis-antranoilamīni un [4(3H)-hinazol-3-il]atvasinājumi ir polāros organiskos šķīdinātājos šķīstošas, kušanas temperatūrā stabilas kristāliskas vielas. 1-(2-Aminoetil)piperazīna reakcijā ar izatskābes anhidrīdu iegūts 1-(2-antranoilaminoetil)-4-antranoilpiperazīns. 2-Aminobenzilamīns ar izatskābes anhidrīdu molu attiecībā 1:1 dod 2-aminobenzilantranilamīdu. Iegūto savienojumu struktūru apliecina KMR 1H un IS spektri.